Camper Reserveren

TYPE 3 (3 zit- en 2 slaapplaatsen) XXL bed 

Deze betrouwbare en extra lange Mercedes Vito campers zijn geschikt voor maximaal 3 personen en beschikken over een XXL bed van 1.70 x 1.95 cm die eenvoudig is om te zetten naar een ruime rondzit. De standaard stahoogte wordt behaald voor een vast hoog dak met een stahoogte van 1.85 cm. Voor extra slaapruimte kan er een grote voortent met slaapcabine of koepel tentje worden bij gehuurd. 


Hoofdhuurder

Aanhef: *
 
 Wat is uw voornaam?
 Wat is uw achternaam?
 Wat is uw adres?
 
 Wat is uw postcode?
 Wat is uw woonplaats?
 
 Wat is uw telefoonnummer?
 Wat is uw e-mailadres?

Reisgenoten

  
 Met hoeveel volwassenen reist u in totaal?
 Hoeveel kinderen gaan in totaal mee?
 Hoeveel kinderen zijn baby (onder de 1 jaar)?

Periode

Periode: *
 Op welke datum wilt u vertrekken?
 Op welke datum komt u retour?

Extra faciliteiten

Artikel

Prijs per stuk eenmalig
   €60,- 
   €20,- 
   €27,50 
   €30,- 
   €20,- 
   €40,- 
   €30,- 
   €30,- 
   €20,- 
   €30,- 
   €40,- 
   €30,- 

Opmerkingen en voorwaarden

Algemene voorwaarden: *
 Akkoord met de algemene voorwaarden is niet aangevinkt.
  
* Invullen verplicht
* Invullen verplicht Verbinding maken...
Klik om te sluiten

Algemene Voorwaarden + disclaimer

 Link download Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Coolcampers versie 2017

De algemene voorwaarden van Coolcampers zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Coolcampers, hierna te noemen verhuurder, en de (rechts)persoon die een voertuig huurt van de verhuurder, hierna te noemen huurder. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.coolcampers.nl en op te vragen bij de verhuurder.

1.0 Verplichtingen verhuurder

1.1 Het tijdig ter beschikking stellen van de kampeerauto die schoon en compleet is van inventaris en in betrouwbare, veilige staat is overeenkomt met de wettelijke eisen, zoals deze wordt gesteld voor de Algemene Periodieke Keuring; (APK)
1.2 Het ter beschikking stellen van de kampeerauto met de bijbehorende documenten, te weten kentekenbewijs deel 1A en 1B, Apk-keuringbewijs, en ‘groene' verzekeringskaart;

1.3 Het verzekeren van het voertuig;

1.4 De huurder bij aanvang van de huurperiode mondeling instructie geven over het gebruik, beheer en onderhoud van de kampeerauto en de inventaris en het attenderen op de handleiding van het voertuig;

1.5 Bij het ophalen en retourneren van de kampeerauto samen met de huurder de voertuig checklist in te vullen en deze te ondertekenen. In deze checklist worden aandachtspunten en eventuele schade/ beschadigingen nagelopen, en verklaren verhuurder en huurder akkoord te gaan met de conditie waarin de kampeerauto zoals deze op het moment van oplevering of aflevering verkeert;

2.0 Verplichtingen huurder

2.1 Het voldoen van de verschuldigde huursom, respectievelijk annuleringssom, ook al gebruikt de huurder de kampeerauto niet of voor een kortere periode dan de overeengekomen huurperiode;
2.2 De kampeerauto zorgvuldig, veilig en overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken;
2.3 Geen veranderingen aan te brengen aan de kampeerauto en de inventaris;
2.4 De instructies van de verhuurder op te volgen betreffende het gebruik, beheer en onderhoud van de kampeerauto;

2.5 De kampeerauto niet aan derden in gebruik/ bruikleen te geven of (onder) te verhuren;
2.6 Zorgdragen dat alleen de gemachtigde huurder en/of de geregistreerde gemachtigde medehuurder(s) de kampeerauto bestuurt. Om als bestuurder gemachtigd te worden dient de huurder minimaal 2 jaar in bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs (categorie B) en 22 jaar of ouder te zijn, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder;
2.7 Tijdens de huurperiode zorgdragen voor de vanzelfsprekende beheeraspecten zoals het regelmatig controleren (elke 1000 kilometer) van het olie- en koelvloeistofpeil;
2.8 In de kampeerauto mag niet worden gerookt en dient aan het einde van de huurperiode schoon, rook-, haar-, en geur vrij te worden afgeleverd;

2.9 Koken in de kampeerauto is op eigen risico van de huurder;
2.10 Er mag met de kampeerauto niet langdurig op onverharde wegen worden gereden;

2.11 Wanneer de huurder het vermoeden heeft dat schade of een motorisch of mechanisch defect is ontstaan gedurende het gebruik van de kampeerauto, dient deze altijd direct contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder geeft de huurder verdere instructies.

3.0 Reservering

3.1 Het reserveren van een kampeerauto kan alleen persoonlijk door de huurder worden aangevraagd en via de website www.coolcampers.nl worden geplaatst;
3.2 Een reservering via www.coolcampers.nl geldt als een juridische wilsovereenkomst. Een reservering is niet vrijblijvend en wordt beschouwd als een intentieverklaring van de huurder om een overeenkomst aan te gaan met de verhuurder op basis van deze algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand nadat de verhuurder de reservering heeft bevestigd;
3.3 De huurder en de geregistreerde medehuurder(s) dienen ter controle van de persoonsgegevens opgenomen in de reservering, gelijktijdig met de ondertekende huurovereenkomst een kopie van het rijbewijs te overhandigen aan de verhuurder. Bij het ophalen van de kampeerauto wordt het rijbewijs gecontroleerd op echtheid en geldigheid. Het rijbewijs van de gemachtigde bestuurders dient geldig te zijn gedurende de gehele huurperiode;

3.4 Huurders afkomstig van buiten de Europese gemeenschap dienen zich bij het ophalen van de kampeerauto, tevens te kunnen legitimeren met een geldig paspoort en in het bezit te zijn van een internationaal rijbewijs;

3.5 De huurder verklaart met het onderteken van de huurovereenkomst akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van de verhuurder, en daarvan, op verzoek, een exemplaar te hebben ontvangen.

4.0 Betaling

4.1 De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden factuur. De factuur geldt tevens als bevestiging/ bewijs van de reservering;
4.2 De betaling van het factuurbedrag dient volgens de onderstaande betalingsvoorwaarden plaats te vinden: of binnen de door de verhuurder aangegeven betalingstermijn voldaan te zijn;

4.3 De huurder dient bij het ophalen van de kampeerauto de totale huursom te hebben voldaan. De borgsom dient bij aanvang van de huurperiode in bezit te zijn van de verhuurder. Bij aflevering van de gehuurde kampeerauto aan het einde van de huurperiode wordt, na eventuele aftrek van kosten en/of vergoedingen voor schade, schoonmaak en/of andere openstaande kosten, de borgsom aan de huurder geretourneerd op dezelfde manier waarop de borgsom door de huurder is voldaan;

4.4 De verhuurder dient, in alle gevallen, op de in de factuur genoemde datums over de door de huurder verschuldigde huursom te beschikken. Mocht de betaling niet op de in de 
factuur genoemde datums voldaan zijn door de huurder, heeft de verhuurder het recht om de reservering eenzijdig te annuleren;
4.5 Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan de verhuurder besluiten de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden en de vordering van openstaande betalingen over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder.

5.0 Annulering

5.1De huurder dient per aangetekende brief de reservering te annuleren. De bezorgdatum van de aangetekende brief geldt als officiële annuleringsdatum;
5.2Bij annulering is de huurder een procentueel bedrag van de huursom verschuldigd. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal dagen, gemeten vanaf de datum waarop de annulering

heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de huurperiode:


* Tot 56 dagen (8 weken) voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom.

* Vanaf 56 dagen tot 28 dagen (4 weken) vooraanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.

* Vanaf 28 dagen (4 weken) tot aan de aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.

* Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom. Bij annulering wordt naast het bedrag aan annuleringskosten tevens € 55,- administratiekosten in rekening gebracht;

5.3 Het eerder terugbrengen van de gehuurde kampeerauto voor het einde van de overeengekomen huurperiode, zal nooit een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

6.0 Schade en eigen risico

6.1 Het eigen risico van de huurder bedraagt €750,- per voertuig per huurperiode, ongeacht de schuldvraag;

6.2 De huurder voldoet voor aanvang van de huurperiode een borgsom van € 750,- per voertuig per huurperiode;

6.3 De huurder is bij schade aan de kampeerauto, de inventaris en/of (eigendommen van) derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, mechanische defecten, in beslag name of een één- of tweezijdig schadegeval, al dan niet opzettelijk, aansprakelijk voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico en een eventueel bijkomende schadevergoeding;

6.4 Schade aan de kampeerauto, de inventaris en/of derden, ongeacht type of toedoen van welke aard ook, veroorzaakt door de huurder of diens medehuurder(s), worden verrekend met
de borgsom tot het maximum van het eigen risico en een eventueel bijkomende schadevergoeding; 6.5 Bij (motor)schade aan de kampeerauto ten gevolge van een te laag olie- of koelvloeistofpeil, oneigenlijk gebruik van de kampeerauto. Nalatigheid en/of het niet opvolgen van
de instructies van de verhuurder, wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico en een eventueel bijkomende schadevergoeding;

6.6 Tot schade worden ook de negatieve gevolgen van het bonus/malus-treden verlies op de verzekeringspremie gerekend als gevolg van een aanrijding, ongeval of tweezijdig
schadegeval veroorzaakt door de huurder of diens medehuurder(s);
6.7 Ingeval van schade aan de kampeerauto, de inventaris en/of derden door verlies, diefstal, een verkeersongeval, oneigenlijk gebruik van het voertuig, mechanische defecten, in beslag name of een één- of tweezijdig schadegeval, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. De huurder dient zich te allen tijde te houden aan de instructie van de verhuurder;

6.8 Ingeval van schade aan de kampeerauto en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder, is de huurder verplicht het Europese schadeformulier in te vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op te laten maken;

6.9 De huurder is bij een defect of schade aan de kampeerauto, waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, verantwoordelijk voor het voertuig totdat repatriëring van het voertuig naar Nederland door de verhuurder geregeld is;

6.10 Indien inbeslagname plaats vindt door politie of justitie omdat naar de mening van de overheidsinstantie de huurder met de kampeerauto verdovende middelen/ drugs worden vervoerd, roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het beheer van de kampeerauto of anderszins een misdrijf is begaan, is de huurder verplicht tot volledige vergoeding van de geleden schade door de verhuurder. De door de verhuurder te maken (buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder;
6.11 Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal veroorzaakt door nalatigheid van de huurder, worden te allen tijde verhaald op de huurder;

6.12 (Brand)schade veroorzaakt door het roken en/of koken in de kampeerauto door de huurder of diens medehuurder(s), wordt volledig verhaald op de huurder;

6.13 Bij een pechgeval of defect aan het voertuig waardoor deze niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, kan de huurder nimmer aanspraak maken op restitutie van (of
een gedeelte van) de huursom;

6.14 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of letselschade van de huurder of diens medehuurder(s), ontstaan door het gebruik van
de kampeerauto, een mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval.

7.0 Gebruiks- en reparatiekosten

7.1 De kosten die direct verband houden met het oneigenlijk gebruik van de kampeerauto niet overeenkomstig haar bestemming, o.a. gebruik verkeerde brandstof, olieverbruik, reparatie banden, glasschade, boetes, gerechtskosten etc., komen te allen tijde voor rekening van de huurder;
7.2 Voor een huurperiode vanaf 14 huurdagen geldt een onbeperkt aantal kilometers. Voor een huurperiode van minder dan 14 huurdagen geldt 300 vrije kilometers per dag, daarna betaal je
€ 0,20 per kilometer;

7.3 Het door de huurder op eigen initiatief, zonder vooraf toestemming van de verhuurder te hebben verkregen, laten herstellen van gebreken of het laten uitvoeren van reparatie(s), worden nimmer door de verhuurder vergoed. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de verhuurder;

7.4 De gemaakte reparatiekosten, waar toestemming voor is verkregen van de verhuurder, worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s (op naam), alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of vervangen onderdelen geeft de verhuurder het recht de vergoeding niet uit te keren. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van overhandiging van de nota door de huurder aan de verhuurder.

8.0 Tekortkoming

8.1 De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of zijn verplichtingen jegens de verhuurder niet na komt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding;

8.2 Betreffende de tekortkoming: ‘het niet of niet tijdig kunnen leveren van een kampeerauto’, heeft de verhuurder het recht een vergelijkbare kampeerauto te leveren. Deze voldoet minimaal aan de specificaties van de originele kampeerauto, doch type, indeling en kleurstelling kunnen verschillen;

8.3 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten ten gevolge van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de kampeerauto, ontstaan door een defect aan de kampeerauto, door overmacht of door omstandigheden die de verhuurder niet valt toe te rekenen, waardoor het voertuig niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden;

8.4 Bij ontbinding, of gedeeltelijke ontbinding, van de huurovereenkomst wegens het niet of niet tijdig kunnen leveren van de kampeerauto, ontstaan door een defect aan de kampeerauto, door overmacht of omstandigheden die de verhuurder niet valt toe te rekenen waardoor het voertuig niet meer voor haar bestemming gebruikt kan worden, restitueert de verhuurder de betaalde huur in zijn geheel respectievelijk gedeeltelijk aan de huurder;
8.5 Als de huurder de kampeerauto later terugbrengt dan overeengekomen in de huurovereenkomst, heeft de verhuurder het recht om de huurder €50,- per uur dat de camper te laat wordt teruggebracht te berekenen.

9.0 Oplevering en schoonmaak

9.1 De kampeerauto wordt aan de huurder als volgt opgeleverd:

- Binnenzijde schoon
- Schoon keukenblok
- Schone koelbox/koelkast

- Schone bekleding

- Rook-, haar- en geur vrij

- Volle brandstoftank

9.2 De kampeerauto dient schoon en in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin de kampeerauto is opgeleverd door de verhuurder. Indien de huurder hierin nalatig blijft gelden de volgende extra kosten:

*Binnenzijde niet schoon (standaard schoonmaakkosten) € 50,-
*Bekleding niet schoon € 100,-

*Rook-, haar-, en geur vrij maken € 200,-
*Aftanken camper € 25,- + brandstofkosten


9.3 Het is toegestaan om een hond mee te nemen in de kampeerauto. De kampeerauto dient na afloop van de huurperiode haar- en geur vrij te worden ingeleverd. Mochten er haren of geuren bij het inleveren van de kampeerauto achterblijven in het voertuig, dan dient de kampeerauto professioneel gereinigd te worden. De kosten voor deze reiniging bedragen €200,- en zijn voor rekening van de huurder;

9.4 De controle van de kampeerauto en inventaris vindt bij het ophalen en afleveren van de kampeerauto plaats door de verhuurder in aanwezigheid van de huurder, aan de hand van het voertuig checklist en de inventarislijst. De voertuig checklist wordt bij het ophalen van de kampeerauto voor akkoord door zowel huurder als verhuurder ondertekend;

9.5 Indien bij afleveren van de kampeerauto blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig en/of beschadigd zijn, worden de vervangingskosten volledig in rekening gebracht bij de huurder;

9.6 De huurder is aansprakelijk voor de kosten voor vervanging van inventaris, herstelkosten van schade/ beschadigingen aan de kampeerauto en inventaris veroorzaakt tijdens de huurperiode, en/of eventuele schoonmaakkosten zoals vermeld in paragraaf 10, tot een maximaal bedrag overeenkomstig het eigen risico en een eventueel bijkomende schadevergoeding.

10.0 Algemene bepalingen

10.1 Het gebruik van de kampeerauto, de inventaris en het toebehoren, is op eigen risico van de huurder;

10.2 Afwijkingen van de huurovereenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door de verhuurder en de huurder zijn overeengekomen;
10.3 De huurder en medehuurder(s) die gebruik maken van de kampeerauto dienen geregistreerd te zijn in de huurovereenkomst en dienen zich te kunnen legitimeren middels het rijbewijs of paspoort. Het is verboden andere personen dan de gemachtigde huurder en medehuurder(s), gebruik te laten maken van de kampeerauto. Schade en/of kosten veroorzaakt door
niet geregistreerde personen worden volledig op de huurder verhaald;
1 0.4 De verhuurder heeft bij nalatigheid, misleiding, verzwijging of onrechtmatig en/of roekeloos handelen door de huurder, het recht om de huurovereenkomst te ontbinden, de kampeerauto in beslag te nemen en schade te verhalen op de huurder;

10.5 De verhuurder heeft voor al haar voertuigen een ANWB-hulppakket afgesloten, welke geldig is gedurende alle huurperioden. Het ANWB- hulppakket omvat:

- In Nederland: dag en nacht hulp, noodreparatie langs de weg, transport en vervangende chauffeur.
-In het buitenland: reparatie langs de weg, transport, repatriëring van de auto, vervangende chauffeur, vervangende personenauto (geen camper of kampeerauto) bij moeilijk te verhelpen pech of na ongeval in het buitenland;
10.6 De verhuurder is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de onder artikel 10.5 genoemde dienstverlening van de ANWB;
10.7 Kosten die niet gedekt worden door het ANWB-hulppakket dat door de verhuurder wordt aangeboden bij haar huurovereenkomsten (bijvoorbeeld: hotel-, taxi-, restaurant- en telefoonkosten of gederfde vakantiedagen), zijn voor rekening van de huurder. Om deze kosten te dekken is het raadzaam een reisverzekering af te sluiten;
10.8 De huurder dient geen alcohol of drugs te gebruiken vóór en tijdens het besturen van de kampeerauto, en zich altijd te houden aan de verkeersregels zoals deze gelden in het land waarin de huurder zich met het voertuig bevindt;

10.9 Alle bij de Europese Unie aangesloten landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is, mogen met de kampeerauto worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.

11.0 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de algemene voorwaarden van de verhuurder en de tussen de verhuurder en huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;

11.2 Geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden van de verhuurder en/of een overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder, worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegd Nederlandse rechter.


Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Coolcampers zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Coolcampers ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coolcampers.

Coolcampers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Coolcampers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Coolcampers behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Coolcampers.

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Coolcampers. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coolcampers de informatie op deze site op te slaan(uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van Content op de Site geeft de bezoeker Coolcampers het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft Coolcampers het recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen. 

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.

De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en niet onrechtmatig handelt.